test צרו איתנו קשר בווצאפ צרו איתנו קשר בווצאפ

תקנון אתר


 1. אתר Leviron.co.il (להלן- "האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. כל שימוש ו/או גלישה ו/או רכישה באתר ייעשו אך ורק על פי הוראות המפורטות בתקנון זה ובמקומות אחרים באתר.
  האמור בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה, ולהיפך.
  האמור בלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים, ולהיפך.

 2. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש ללא צורך בהודעה מוקדמת, ועל הציבור להתעדכן עצמאית בשינויים אלו.

 3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השימוש, שירותיו, כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהיה למשתמש כל תביעה נגד האתר בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.

 4. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
  מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או רכישה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר, בהיותו מנוי באתר, או בכל תוכן המופיע באתר.

 5. בעלת האתר הנה חברת לוירון ציוד טכני וציוד למוסכים בע"מ, צבי ברגמן 14 פתח תקווה אזור תעשייה סגולה. (להלן: החברה).

 6. לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השירות שלנו בטלפון: 03-9044610
  או באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו הנה: info@localhost

 7. כל אדם ו/או חברה ו/או גוף משפטי אחר יכול לבצע פעולה באתר בהתקיים במצטבר כל אחד
  מהתנאים המפורטים להלן:
  7.1 המבצע פעולה באתר הינו תושב ישראל שגילו מעל 18 שנים, בעל תעודת זהות ישראלית תקפה, או תאגיד המאוגד כדין בישראל.
  7.2 המבצע פעולה באתר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת.
  7.3 המבצע וכל המשתמשים מטעמו/ה יצייתו להוראות תקנון זה במלואן ולהוראת כל דין במסגרת שימושם באתר.

 8. האתר יספק אך ורק מוצרים חדשים ותקינים.

 9. האחריות על טיבו של המוצר חלה על היצרן ו/או המשווק ו/או היבואן שלו עפ"י החוקים והתקנות להגנת הצרכן. כל המידע המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צד שלישי (להלן: המידע), לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד.

 10. האתר יחליף או יחזיר את תמורתו של כל מוצר פגום שיצא ממחסני החברה, אשר נמסר ללקוח בהתאם לתנאי ההחזר אשר יפורטו להלן:
  10.1 המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש.
  10.2 שמו ופרטיו המלאים של הלקוח יצורפו למוצר. הלקוח יתיר למפעילי האתר להעביר את שמו וכתובתו ליצרן /או למשווק ו/או ליבואן של המוצר.

 11. הנהלת האתר מתחייבת שפרטי ההצעה לרכישת מוצר ו/או שרות באתר ופרטי מבצע הפעולה באתר ישמשו לשימוש פנימי של האתר בלבד ולא יועברו על ידי בעלת האתר ומפעיליו לגורמים שלישיים חיצוניים.

 12. כל המחירים באתר לא כוללים מע"מ.

 13. במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השרות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/שרות או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממגיש ההצעה, רשאי מנהל האתר מטעמה של החברה לבטל את הרכישה הספציפית.

 14. במסגרת ביצוע פעולות באתר יהיה על כל מבצע הפעולה להכניס פרטים שונים כמצוין וכאמור לעיל, ומסירתם היינה תנאי להשתתפות ברכישת המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה באתר, אולם אינה מחויבת על פי חוק. חובה למסור מידע מדויק, מלא ומעודכן. המפעילים שומרים על זכותם לפעול לפי שיקול דעתם הבלעדי במקרה של הפרת התחייבות זו, לרבות בדרך של ביטול חד-צדדי של המנוי או הגבלתו.

 15. המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני מידי פעם בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. אם אינכם מעוניינים בקבלת דואר אלקטרוני אנא פנו באמצעות כתובת המייל: info@localhost או פנו למוקד הטלפוני 03-9044610 לצורך מחיקתכם ממאגר מקבלי הדואר האלקטרוני כאמור.

 16. זכויות היוצרים באתר וכל כל האלמנטים בו, לרבות שם האתר, התוכנות והמידע המאוחסן בו, תוכנות העזר המשמשות להפעלתו, הסימן המסחרי, העיצוב, הטקסטים, התמונות וכל מידע אחר שייכות ל”לוירון ציוד טכני וציוד למוסכים בע"מ” או לאחרים, אשר אחסנו את המידע בו, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות יוצרים ובין אם לאו. חל איסור לעשות כל שימוש באלמנטים אלו, לרבות העתקה, שיכפול, הפצה, הצגה, מסירה לצד שלישי ו/או כל שימוש אחר בלא הסכמה מהנהלת האתר- בכתב ומראש.

 17. המפעילים שומרים בידיהם את הזכות, לפי שיקול דעתם הבלעדי, למנוע בכל עת שימוש באתר על ידי כל משתמש, עקב שימוש לא ראוי באתר לרבות שימוש בלתי חוקי, שימוש המפריע את שימושם של אחרים, פרסום והפצת תוכן מסחרי, פוגע, מעליב, בלתי מוסרי או עקב שימוש שאינו עולה בקנה אחד עם תנאי שימוש אלו ו/ או כל דין ("תוכן פסול").

 18. המפעילים לא יישאו באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום נזקים כלשהם.

 19. המפעילים לא יישאו באחריות כלשהי לנזקים אשר ייגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של המשתמש, אובדן מידע, או כל נזק אחר הנובעים משימוש באתר.

 20. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של האתר, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.

 21. באתר עשויים להופיע קישורים (links) לאתרים אחרים, ישראליים או זרים. המפעילים ו/או
  לאומית אינם אחראים לשירותים באתרים אחרים מכל בחינה שהיא, לרבות כל פגיעה ברגשות המשתמשים. הימצאות הקישור באתר אינה המלצה לבקר בו, אלא אם כן מצוין כך במפורש.

 22. על תקנון זה ועל כל עניין הקשור בשימוש באתר זה יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים אליו ו/או נובעים ממנו מוקנית לבית-המשפט המוסמך בישראל. במקרה של מחלוקת - מקום השיפוט יהיה ת"א בלבד.

נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה – פנה אלינו ונשוב אליך בהקדם